Мисия на неправителствената организация

Осигуряване условия за оптимална активност на младите хора съобразно техните интереси в областта на изкуството и културата; -подпомагане процеса на включване на младите хора във формиране на местната културна политика и личностната им реализация; -развиване гражданското образование у младите хора; -насочване и оптимизиране професионалната подготовка и реализация на младежите чрез различни форми на обучение в свободното време; -противодействане на негативните социални явления: зависимости, насилие и др. и осигуряване правна защита; -развиване доброволчеството сред младите хора; -съдействане за популяризиране на процеса на евроинтеграция на България сред младите хора.

Цели на организацията

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info